Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Công an cấp xã, Quản lý thị trường
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quá 15 ngày làm việc (kể từ khi có kết quả thẩm định)
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Phí thẩm định điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 50.000đ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC...
2. Lệ phí cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm 50.000đ Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC...
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận

Biểu mẫu kèm theo: