Công nhận "Gia đình văn hóa"
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy chứng nhận “gia đình văn hoá”

Biểu mẫu kèm theo: