Phê duyệt quy ước tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
UBMTTQ cấp xã; (Hội đồng nhân dân đối với xã)
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Không quy định cụ thể
Đối tượng thực hiện:
Tổ chức
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Phê duyệt

Biểu mẫu kèm theo: