Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Tối đa 03 ngày làm việc (kể từ khi nhận danh sách tổng hợp)
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Công văn đề nghị (kèm theo danh sách cựu chiến binh đề nghị hưởng chế độ bảo hiểm y tế)

Biểu mẫu kèm theo: