Thủ tục thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ phân bón NPK để trồng dứa
Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

* Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại phòng Nông nghiệp, UBND cấp huyện

- Thời gian: Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).

* Bước 3: Xử lý hồ sơ

- Phòng Nông Nghiệp thẩm tra hồ sơ, tổng hợp trình chủ tịch UBND cấp huyện ký tờ trình + hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Sở Nông Nghiệp & PTNT

* Bước 4: Sở Nông Nghiệp & PTNT tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi Sở Tài chính để theo dõi và cấp phát kinh phí cho các đơn vị

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- QĐ của UBND tỉnh giao chỉ tiêu kinh phí cho chủ đầu tư

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật(Chủ đầu tư là huyện thì UBND huyện phê duyệt; chủ đầu tư là doanh nghiệp, đưon vị thì Sở NN&PTNT phê duyệt)

- Đơn của chủ hộ xin hỗ trợ tiền để mua phân NPK để trồng dứa có xác nhận của UBND xã (nếu là hộ dân đại phương) hoặc của công ty nông lâm nghiệp, tổng độ TNXP (nếu là hộ dân nhận khoán đất đai của các đưon vị này)

- Báo cáo kết quả nghiệm thu cơ sở (cấp xóm) có đại diện của UBND cấp xã tham gia để nghiệm thu cho từng hộ dân (sau trồng mới 20-45 ngày đối với cây công nghiệp dài ngày; cây ăn quả, cây lâm nghiệp nghiệm thu lần đầu sau trồng 30 ngày, sau trồng dặm 30 ngày nghiệm thu lần cuối)

Hồ sơ nghiệm thu cơ sở là bảng kê số hộ dân và diện tích (hoặc số lượng) của từng xóm (thôn, bản) về kết quả đã thực hiện và đề nghị hỗ trợ. Bảng kê phải thể hiện được các nội dung (theo biểu mẫu đính kèm). Sau khi có kết quả nghiệm thu ở từng xóm, UBND cấp xã rà soát, lập bảng tổng hợp chi tiết kết quả nghiệm thu ở từng xóm do trưởng ban nông nghiệp xã hoặc chủ nhiệm HTX (đối với địa phương có HTX) cùng chủ đầu tư và Chủ tịch UBND cấp xã ký tên đóng dấu và lập tờ trình gửi Chủ đầu tư (huyện, doanh nghiệp, đơn vị)

- Nghiệm thu phúc tra: Sau khi có báo cáo kết quả nghiệm thu cơ sở, UBND huyện hoặc chủ đầu tư là doanh nghiệp, đơn vị thành lập đoàn phúc tra để đánh giá kết quả nghiệm thu cơ sở để lập biên bản tổng hợp từng huyện kèm theo danh sách tổng hợp của từng xã (có ký tên, đóng dấu của UBND xã; chữ ký, đóng dấu của chủ đầu tư)

* Số lượng hồ sơ: 03(bộ)

Thời hạn giải quyết 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện, UBND tỉnh
Kết quả thực hiện Tiền hỗ trợ
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Quyết định số 19/2009/QĐ.UBND ngày 04/02/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An "Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản gia đoạn 2009 - 2010 trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.

* Hướng dẫn số 518/HD.LS-TC-NN&PTNT ngày 16/03/2009 về một số nội dung khi thực hiện Quyết định số 19/2009/QĐ.UBND ngày 04/02/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An "Về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn và thuỷ sản gia đoạn 2009 - 2010 trên địa bàn Tỉnh Nghệ An củaliên sở Tài Chính và Sở Nông nghiệp & PTNT.


Biểu mẫu kèm theo: