Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ- CP


                        a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức tôn giáo khi sửa đổi hiến chương, điều lệ gửi văn bản đăng ký đến Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

- Bước 2. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ xem xét văn bản đăng ký và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

- Bước 3.

+ Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định văn bản đăng ký (bao gồm cả nội dung sửa đổi).

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chấp thuận hoặc không chấp thuận cho đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi (hoặc ủy quyền cho Sở Nội vụ). Trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b. Cách thức thực hiện: Tiếp nhận văn bản đăng ký trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu  điện hoặc trực tiếp tại Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ, số 76, Đường Nguyễn Sỹ Sách, Thành phố Vinh.

c. Thành phần, số lượng văn bản:

- Thành phần văn bản (theo mẫu).

- Số lượng văn bản: 01 bản.

d. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản hiến chương, điều lệ sửa đổi.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận cho tổ chức tôn giáo được hoạt động theo hiến chương, điều lệ sửa đổi.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi (Mẫu B26, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

           - Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Biểu mẫu kèm theo: