Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích đột xuất


a. Trình tự thực hiện

Bước 1. Ban Thi đua- Khen thưởng - Sở Nội vụ tiếp nhận hồ so đề nghị khen thưởng của các đơn vị.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng.

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua- Khen thưởng - Sở Nội vụ viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua- Khen thưởng - Sở Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

b. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Thi đua- Khen thưởng - Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị kèm theo danh sách của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen.

-  Báo cáo tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen,

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ (bản chính)

d.Thời hạn giải quyết

Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức, cá nhân

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- UBND tỉnh;

- Ban TĐKT- Sở Nội vụ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định của định của Bộ trưởng, thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  tặng thưởng Bằng khen.

h. Lệ phí

Không có.

i. Tên mẫu đơn, mẫu t khai

Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật  thi đua, khen thưởng  ngày 26 tháng 11 năm 2003;

                     - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng.

                   - Nghị định số 39/ 2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/ 2012/ NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng.

                    - Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua , khen thưởng năm 2013.

Biểu mẫu kèm theo: