Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP


a.Trình tự thực hiện:

- Bước 1. Tổ chức tôn giáo thực hiện việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, nhà tu hành gửi bản đăng ký đến Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

- Bước 2. Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ xem xét bản đăng ký và đề nghị bổ sung trong trường hợp cần thiết.

- Bước 3.

+ Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định bản đăng ký, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nếu không có ý kiến khác (hoặc ủy quyền cho Sở Nội vụ) thì người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã đăng ký.

b. Cách thức thực hiện: Tiếp nhận bản đăng ký trực tiếp vào các ngày làm việc trong tuần hoặc qua đường bưu  điện hoặc trực tiếp tại Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, số 76, Đường Nguyễn Sỹ Sách, Thành phố Vinh.

c. Thành phần, số lượng bản đăng ký:

- Thành phần bản đăng ký (theo mẫu).

- Số lượng bản đăng ký: 01 bản.

d. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày gửi bản đăng ký hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các tổ chức tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam thực hiện việc phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử được hoặc không được hoạt động tôn giáo theo chức danh đã được đăng ký.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử (Mẫu B16, Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013).

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

 Người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Là công dân Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt;

- Có tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc;

- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/6/2004.

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

- Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.


Biểu mẫu kèm theo: