Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh


a. Trình tự thực hiện

Bước 1. Ban Thi đua- Khen thưởng - Sở Nội vụ tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, trình Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định khen thưởng

Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thi đua- Khen thưởng - Sở Nội vụ viết bằng, đóng dấu, cấp huy hiệu và cấp phát cho đơn vị trình khen.

Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Ban Thi đua- Khen thưởng - Sở Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.

b. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Thi đua- Khen thưởng - Sở Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

-  Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh,

- Biên bản bình xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của cấp trình khen.

- Các văn bản liên quan đến đề tài, sáng kiến.

* Số lượng hồ sơ: 01bộ (bản chính)

d.Thời hạn giải quyết

- Thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp HĐTĐKT tỉnh họp muộn thì phải chờ kết quả họp.

- Sau khi nhận được thông báo, quyết định khen thưởng của cấp có thẩm quyền khen thưởng, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cơ quan trình khen thưởng thông báo và trả kết quả khen thưởng cho các trường hợp được khen thưởng

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

- Tổ chức

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- UBND Tỉnh;

- Ban Thi đua – Khen.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

- Quyết định tặng danh hiệu: Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

h. Lệ phí

Không có.

i. Tên mẫu đơn, mẫu t khai

Theo mẫu phụ lục kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Chủ thể là cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua được đề nghị tặng danh hiệu thi đua.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật thi đua, khen thưởng  ngày 26 tháng 11 năm 2003;

                        - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng  ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng.

                        - Nghị định số 39/ 2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/ 2012/ NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng.

                        - Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua , khen thưởng năm 2013.

Biểu mẫu kèm theo: