Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ


a. Trình tự thực hiện

- Bước 1. Cá nhân có đủ năng lực, điều kiện hành nghề lưu trữ nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ tại Chi cục Văn thư lưu trữ- Sở Nội vụ Nghệ An.

- Bước 2. Chi cục Văn thư lưu trữ tham mưu Lãnh đạo Sở Nội vụ quyết định cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo quy định.

b. Cách thức thực hiện

- Tiếp nhận trực tiếp qua Chi cục Văn thư lưu trữ Sở Nội vụ tỉnh.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề;

- Văn bằng, chứng chỉ chuyên môn; Mang bản gốc để đối chiếu và 01 bản chứng thực lưu hồ sơ.

- Bản kê kinh nghiệm hành nghề có xác nhận của cơ quan, tổ chức;

- Chứng chỉ công nhận kết quả nghiệp vụ văn thư, lưu trữ;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

- Ảnh chân dung cỡ 3cm x 4cm; (chụp không quá 6 tháng);

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Các cá nhân có nhu cầu cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Chi cục Văn thư lưu trữ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

h. Lệ phí:Không

i. Tên mẫu đơn, mẫu t khai

Đơn đề nghị cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

j. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội;

- Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Thực hiện theo Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 7/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ;

- Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định về việc hướng dẫn quản lý chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.


Biểu mẫu kèm theo: