Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập


a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức đến nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ;

- Bước 2: Phòng Nội vụ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thủ tục, Phòng Nội vụ gửi hồ sơ lại tổ chức đó để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3;

- Bước 3: Thẩm định hồ sơ;

- Bước 4: Văn bản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.

b. Cách thức thực hiện

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại trụ sở  Phòng Nội vụ hoặc qua hệ thống bưu chính

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

               * Hồ sơ bao gồm:

              + Đề án về thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

           + Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);

             + Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;

             +  Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

+

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết

Thẩm định trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục).

e. Cơ quan thực hiện TTHC

- Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

f. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức

g.Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không

h. Phí, lệ phí: Không

i. Kết quả của việc thực hiện  thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định.

j.Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.

k. Căn cứ pháp lý của TTHC

            Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Biểu mẫu kèm theo: