I. Trình tự thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non tư thục.

1. Hồ sơ và trình tự, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non tư thục được quy định như sau:

a) Hồ sơ thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non tư thục bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non tư thục

- Đề án thành lập nhà trường:

b) Trình tự, thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non tư thục được quy định như sau:

- Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ theo quy định tại mục a, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn liên quan có ý kiến thẩm định hồ sơ và thẩm định thực tế các điều kiện thành lập nhà trường theo những nội dung và điều kiện quy định tại mục a;

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của phòng giáo dục và đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 8 Điều lệ Trường mầm non thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập trường mầm non tư thục. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2. Hồ sơ, trình tự thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non tư thục được quy định như sau:

a) Hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non tư thục gồm:

- Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường;

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;

- Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường với từng giáo viên;

- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, tổ chuyên môn, trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường với từng cán bộ quản lý;

- Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 27, 28, 29, 30 của Điều lệ Trường mầm non.

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;

- Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường được tuyển sinh.

- Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

b) Trình tự, thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với trường mầm non tư thục được quy định như sau:

- Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục.

- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ tài liệu quy định tại mục a.2 thì thông báo để nhà trường chỉnh sửa, bổ sung. Nếu hồ sơ đáp ứng đầy đủ các tài liệu quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại nhà trường.

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với các phòng có liên quan tổ chức thẩm định thực tế.

- Nếu nhà trường đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Điều lệ Trường mầm non thì trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện ra Quyết định cho phép hoạt động giáo dục; nếu nhà trường chưa đáp ứng được các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Điều lệ Trường mầm non thì phòng giáo dục và đào tạo thông báo cho nhà trường bằng văn bản và nêu rõ lý do.

II. Trình tự thực hiện thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.

1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Hồ sơ gồm (2 bộ):

- Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục;

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.

- Hợp đồng lao động giữa chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục với giáo viên, người lao động theo quy định.

- Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ;

2. Tổ chức, cá nhân đứng tên xin thành lập nhà trường, nhà trẻ tư thục nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã (Nơi đặt địa điểm nhóm, lớp độc lập, tư thục);

Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét hồ sơ và kiểm tra thực tế nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Nếu đủ điều kiện quy định, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;

Yêu cầu, điều kiện: 

Tổ chức, cá nhân đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập khi bảo đảm các điều kiện sau:

+ Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục được thành lập chỉ nhằm thực hiện mục tiêu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của các gia đình, phù hợp với nhu cầu của địa phương, góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho sự nghiệp giáo dục;

+ Có đủ số lượng giáo viên theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

+ Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục;

+ Người đứng tên xin phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục (sau đây gọi chung là chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục) phải có đủ các tiêu chuẩn quy đinh tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục và có bản cam kết bảo đảm an toàn cho trẻ khi trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục.

Trường hợp không cho phép thành lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo đến phòng giáo dục và đào tạo và tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ. Thông báo cần nêu rõ lý do không cho phép thành lập và hướng giải quyết (nếu có);

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔ LƯƠNG


Biểu mẫu kèm theo: