VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Quyết định 386/QĐ-BNV ngày 16/4/2014 của Bộ Nội vụ

Quyết định 386/QĐ-BNV ngày 16/4/2014 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung Quyết định 187/QĐ-BNV ngày 10/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2014.

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Nghệ An

Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về công tác cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An trong 6 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014.

Công văn số 2999/UBND-VX ngày 09 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An

Công văn số 2999/UBND-VX ngày 09 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tiếp tục thực hiện Chương trình CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2014-2020.

Quyết định số1636/QĐ-BCĐCCCVCC ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Ban chỉ đạo Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức
Quyết định số1636/QĐ-BCĐCCCVCC ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Ban chỉ đạo Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Nghệ An.

 

Hướng dẫn liên ngành số 421/HDLN-SNV-STC ngày 16 tháng 4 năm 2014 giữa Sở Nội vụ và Sở Tài chính
Hướng dẫn tạm thời số 421/HDLN-SNV-STC ngày 16 tháng 4 năm 2014 giữa Sở Nội vụ và Sở Tài chính về việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An.
Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 74/QĐ-UBND  ngày 09/01/2012 của UBND tỉnh.

Quyết định số 864/QĐ-UBNDngày 12 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 864/QĐ-UBNDngày 12 tháng 3 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2013.

Quyết định số 100/QĐ-BNV ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Quyết định số 100/QĐ-BNV ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nội vụ về ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của Bộ, các cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 
<<  <  ...  3  4  5  6  7  ...  >  >>