VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, ban hành Đề án Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo số 251/BC-SNV ngày 14/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Báo cáo số 251/BC-SNV ngày 14/3/2016 của Sở Nội vụ về công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý I năm 2016.

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số  47/KH-UBND ngày  20  tháng  01  năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016.

Kế hoạch số 6502/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 6502/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016.

Kế hoạch số 6501/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 6501/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020.

Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Báo cáo số 809/BC-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An
Báo cáo số 809/BC-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
Báo cáo số 1442/BC-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ Nghệ An

Báo cáo số 1442/BC-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ Nghệ An về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý III năm 2015.

 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>