VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Sở Nội vụ ban hành Công văn Hướng dẫn xây dựng báo cáo Cải cách hành chính định kỳ
Kế hoạch 44/KH-UBND ngày 25/01/2019 của UBND tỉnh về tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2019
Quyết định 5772/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2019
Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu góp ý dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quyết định số 227/QĐ-SNV ngày 16/5/2018 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 226/QĐ-SNV ngày 16/5/2018 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc công bố các TTHC được tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan Sở Nội vụ.

Quyết định số 226/QĐ-SNV ngày 16/5/2018 của Sở Nội vụ Nghệ An
Quyết định số 226/QĐ-SNV ngày 16/5/2018 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ cắt giảm thời gian giải quyết giai đoạn 2018 - 2020.
Công văn số 246/SNV-CCHC ngày 13/02/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Công văn số 246/SNV-CCHC ngày 13/02/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo CCHC định kỳ

Kế hoạch số 6339/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 6339/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về kế hoạch tuyên CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018

 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>