VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 71/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác Cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định đánh giá chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Báo cáo số 809/BC-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An
Báo cáo số 809/BC-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.
Báo cáo số 1442/BC-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ Nghệ An

Báo cáo số 1442/BC-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ Nghệ An về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý III năm 2015.

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về sơ kết công tác Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2015 và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 

Báo cáo số 276/BC-SNV ngày 12/3/2015 của Sở Nội vụ Nghệ An

Báo cáo số  276/BC-SNV ngày 12/3/2015 của Sở Nội vụ về công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý I năm 2015.

Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBNd tỉnh Nghệ An

Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBNd tỉnh Nghệ An Quy định về hoạt động của số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về cải cách hành chính của Cơ quan Thường trực cải cách hành chính tỉnh Nghệ An.

 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>