VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Kế hoạch số 6339/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 6339/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về kế hoạch tuyên CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018

Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ

Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 6734/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 6734/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017

Quyết định số 2017/QĐ-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 2017/QĐ-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc công bố các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan Sở Nội vụ

Quyết định số 2016/QĐ-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 2016/QĐ-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ Nghệ An thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Báo cáo số 1497/BC-SNV ngày 14/9/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Báo cáo số 1497/BC-SNV ngày 14/9/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về kết quả công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An quý III năm 2016.

Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức hỗ trợ cho CBCCVC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông.

Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016.

 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>