VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Quyết định số 2017/QĐ-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 2017/QĐ-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc công bố các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan Sở Nội vụ

Quyết định số 2016/QĐ-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 2016/QĐ-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ Nghệ An thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Báo cáo số 1497/BC-SNV ngày 14/9/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Báo cáo số 1497/BC-SNV ngày 14/9/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về kết quả công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An quý III năm 2016.

Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức hỗ trợ cho CBCCVC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông.

Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016.

Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, ban hành Đề án Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020.

Báo cáo số 251/BC-SNV ngày 14/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Báo cáo số 251/BC-SNV ngày 14/3/2016 của Sở Nội vụ về công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý I năm 2016.

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số  47/KH-UBND ngày  20  tháng  01  năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016.

Kế hoạch số 6502/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 6502/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016.

Kế hoạch số 6501/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 6501/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020.

 
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>