VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2013
Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 28  tháng 12 năm  2012 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2013
Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính

Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính,Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Chương trình phối hợp số 2782/CTPH-BTTTT-BNV ngày 16 tháng 10 năm 2012 giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Nội vụ

Chương trình phối hợp số 2782/CTPH-BTTTT-BNV ngày 16 tháng 10 năm 2012 giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Nội vụ vthúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính.

Báo cáo số 1277/BC-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Sở Nội vụ Nghệ An

Báo cáo số 1277/BC-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Sở Nội vụ Nghệ An về công tác cải cách hành chính quý III/2012.

Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ

Nghị định 14/2008/NĐ-CP  ngày  04  tháng  02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn  thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Kết luận số 08-KL/TU ngày 14/5/2012 của Tỉnh ủy Nghệ An

Kết luận số 08-KL/TU ngày 14/5/2012 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh về đánh giá 4 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 31/12/2007 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước.


Công văn số 252/SNV-CCHCngày 27 tháng 3 năm 2012 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 252/SNV-CCHCngày 27 tháng 3  năm 2012 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo CCHC hàng năm.


Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quy định đánh giá, xếp loaị công tác Cải cách hành chính của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Bộ Nội vụ

Công văn số 725/BNV-CCHC ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Bộ Nội vụ V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC và báo cáo CCHC hàng năm.

Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2012.


 
<<  <  ...  6  7  8  9  10  >  >>