VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2012 Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015”
Quyết định số 1332/QĐ-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2012 Phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2013 - 2015”
Báo cáo số 148 /BC-SNV ngày 06/2/2013 của Sở Nội vụ Nghệ An

Báo cáo số 148 /BC-SNV ngày 06/2/2013 của Sở Nội vụ Nghệ An về kết quả thực hiện quy chế phối hợp thông tin tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước năm 2012.

Quyết định 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 về Phê duyệt đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
Quyết định 1294/QĐ-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2012 về Phê duyệt đề án "Xác định chỉ số cải cách hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
Báo cáo số 662 /BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2012 về Công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2012, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013
Báo cáo số 662 /BC-UBND ngày 15 tháng 11  năm 2012 về Công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2012,  Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013
Kế hoạch số 01/KH-SNV ngày 02 tháng 01 năm 2013 V/v kế hoạch làm việc và kiểm tra công tác CCHC năm 2013
Kế hoạch số 01/KH-SNV ngày  02 tháng 01 năm 2013 V/v kế hoạch làm việc và kiểm tra công tác CCHC năm 2013
Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2013
Quyết định số 5444/QĐ-UBND ngày 28  tháng 12 năm  2012 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2013
Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính

Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính,Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Chương trình phối hợp số 2782/CTPH-BTTTT-BNV ngày 16 tháng 10 năm 2012 giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Nội vụ

Chương trình phối hợp số 2782/CTPH-BTTTT-BNV ngày 16 tháng 10 năm 2012 giữa Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Nội vụ vthúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính.

Báo cáo số 1277/BC-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Sở Nội vụ Nghệ An

Báo cáo số 1277/BC-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2012 của Sở Nội vụ Nghệ An về công tác cải cách hành chính quý III/2012.

Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ

Nghị định 14/2008/NĐ-CP  ngày  04  tháng  02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn  thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 
<<  <  ...  6  7  8  9  10  >  >>