VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ
Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 3445/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An về phê duyệt phương án triển khai cuộc vận động "cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp" giai đoạn 2013-2015.

Báo cáo số 420/BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An

Báo cáo số 420/BC-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An, Tổng kết việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kế hoạch phối hợp số 1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TĐ ngày 29 tháng 8 năm 2013 giữa Sở Nội vụ - Liên đoàn Lao động - Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An

Kế hoạch phối hợp số 1080/KHLT-SNV-LĐLĐ-TĐ ngày 29 tháng 8 năm 2013 giữa Sở Nội vụ - Liên đoàn Lao động - Đoàn Thanh niên tỉnh Nghệ An về triển khai cuộc vận động "cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An tích cực tham gia cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp" giai đoạn 2013-2015.

Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

Tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Quyết định 3695/QDD-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An
Quyết định 3695/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (chuyên đề thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông).

 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An

Báo cáo số 322/BC-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An về công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013.

Báo cáo số 409/BC-SNV ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Sở Nội vụ Nghệ An

Báo cáo số 409/BC-SNV ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc báo cáo danh sách công chức chuyên trách CCHC

Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An

Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh Nghệ An Về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 
<<  <  ...  6  7  8  9  10  >  >>