VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Skip portletPortlet Menu
Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 13/03/2020 về Tổng kết CCHC NN giai đoạn 2011-2020
Công văn 4557/UBND-TH ngày 14/7/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI.
Kế hoạch số 391/KH-UBND ngày 14/7/2020 về việc tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020”.
Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 01/06/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015
Công văn số 271/SNV-CCHC ngày 12/02/2020 của Sở Nội vụ định hướng nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền
Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 04/02/2020 UBND tỉnh Nghệ An về việc tuyên truyền CCHC nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2020
Công văn số 1151/UBND-TH ngày 06/3/2020 chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2020
Công văn số 325/UBND-TH ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các ngành, địa phương về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị.
Công văn số 120/SNV-CCHC ngày 10/01/2020 của Sở Nội vụ về xây dựng, triển khai Kế hoạch CCHC năm 2020 tại cơ quan, đơn vị
Quyết định số 5348/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 về việc ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số CCHC tỉnh Nghệ An năm 2019
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>