Văn bản cải cách hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Quy định mới về mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước (19/06/2019 09:19 PM)

Ngày 10/5/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước, văn bản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. Theo đó, Thông tư hướng dẫn mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính ở các nội dung, cụ thể như sau:

1. Chi xây dựng đề cương chương trình cải cách hành chính; chi xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương; các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định đề cương, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm, 5 năm, báo cáo cải cách hành chính hàng năm, 5 năm;

2. Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác cải cách hành chính nhà nước tại các Bộ, ngành, địa phương;

3. Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ công tác cải cách hành chính; Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát phục vụ công tác cải cách hành chính; điều tra, khảo sát sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức về cải cách hành chính;

4. Chi tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ cho công tác cải cách hành chính; Chi tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo; Chi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; Chi dịch thuật các văn bản, tài liệu; Chi văn phòng phẩm, các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác cải cách hành chính. 

5. Chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính ở trong nước và nước ngoài; Chi thuê chuyên gia tư vấn trong nước và nước ngoài;

6. Chi thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính;

7. Chi cho việc xây dựng và duy trì Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; chi xây dựng, nâng cấp, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu cải cách hành chính, website cải cách hành chính;

8. Chi hoạt động của Bộ phận Một cửa;

9. Chi làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức;

10. Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động cải cách hành chính;

Việc ban hành Thông tư là căn cứ để bảo đảm kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ nhân dân.

Xem toàn văn Thông tư số 26/2019/TT-BTC: Tại đây

 

Phòng Cải cách hành chính

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>