Văn bản cải cách hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ

Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

 

Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

Quyết định 386/QĐ-BNV ngày 16/4/2014 của Bộ Nội vụ

Quyết định 386/QĐ-BNV ngày 16/4/2014 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung Quyết định 187/QĐ-BNV ngày 10/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2014.

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước

Quyết định số 100/QĐ-BNV ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Quyết định số 100/QĐ-BNV ngày 11 tháng 02 năm 2014 của Bộ Nội vụ về ban hành kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của Bộ, các cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ

Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định Danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành.

 

 

 
<<   <  1  2  3  4  >  >>