Văn bản cải cách hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 23/8/2018 của UBND tỉnh Nghệ An Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 6339/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 6339/KH-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 29/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về kế hoạch tuyên CCHC Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2018

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các giải pháp cải thiện chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định số 6734/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 6734/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2017

Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An

Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức hỗ trợ cho CBCCVC làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông.

Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Báo cáo số 331/BC-UBND ngày 14/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2016.

Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Nghệ An, ban hành Đề án Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số  47/KH-UBND ngày  20  tháng  01  năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016.

Kế hoạch số 6502/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 6502/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2016.

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>