Văn bản cải cách hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tài liệu góp ý dự thảo Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Quyết định số 227/QĐ-SNV ngày 16/5/2018 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 226/QĐ-SNV ngày 16/5/2018 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc công bố các TTHC được tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan Sở Nội vụ.

Quyết định số 226/QĐ-SNV ngày 16/5/2018 của Sở Nội vụ Nghệ An
Quyết định số 226/QĐ-SNV ngày 16/5/2018 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ cắt giảm thời gian giải quyết giai đoạn 2018 - 2020.
Công văn số 246/SNV-CCHC ngày 13/02/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Công văn số 246/SNV-CCHC ngày 13/02/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn xây dựng báo cáo CCHC định kỳ

Quyết định số 2017/QĐ-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 2017/QĐ-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc công bố các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc cơ quan Sở Nội vụ

Quyết định số 2016/QĐ-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 2016/QĐ-SNV ngày 06/12/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Nội vụ Nghệ An thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Báo cáo số 1497/BC-SNV ngày 14/9/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Báo cáo số 1497/BC-SNV ngày 14/9/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về kết quả công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An quý III năm 2016.

Báo cáo số 251/BC-SNV ngày 14/3/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Báo cáo số 251/BC-SNV ngày 14/3/2016 của Sở Nội vụ về công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý I năm 2016.

Báo cáo số 1442/BC-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ Nghệ An

Báo cáo số 1442/BC-SNV ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ Nghệ An về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý III năm 2015.

Báo cáo số 276/BC-SNV ngày 12/3/2015 của Sở Nội vụ Nghệ An

Báo cáo số  276/BC-SNV ngày 12/3/2015 của Sở Nội vụ về công tác Cải cách hành chính tỉnh Nghệ An Quý I năm 2015.

 
<<   <  1  2  3  >  >>