Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Một số kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Sở Nội vụ Nghệ An (04/07/2019 04:46 PM)

6 tháng đầu năm, mặc dù khối lượng công việc được cấp trên giao nhiều, nhưng công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Sở Nội vụ vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng. Đảng ủy đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn và các chi bộ thực hiện Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ đầu năm để xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đề ra phương hướng, giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu lực, hiệu quả. Chủ động, kịp thời ban hành các chương trình kế hoạch công tác Đảng năm 2019, Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và các chương trình, kế hoạch khác để chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai. Lãnh đạo chuyên môn ban hành chương trình công tác năm 2019 của Sở Nội vụ để lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với 162 đầu việc. Ban hành chương trình dân vận chính quyền, chương trình CCHC, chương trình tuyên truyền CCHC năm 2019 của cơ quan Sở.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyên môn tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, một số kết quả nổi bật như  Tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định ban hành quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy cho các cơ quan đơn vị Tinh giản biên chế 6 tháng đầu năm. Trình UBND tỉnh và BTV Tỉnh ủy phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Tham mưu hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII về chính sách tiền lương. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2019 của tỉnh. Tiếp tục tham mưu triển khai một số nội dung liên quan về “Năm Cải cách hành chính”. Kết luận thanh tra, kiểm tra công tác Nội vụ tại 4 đơn vị. Tham mưu, phối hợp, hướng dẫn giải quyết các nhu cầu Tôn giáo Tham mưu Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020. Tham mưu Chủ tịch HĐND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân về khen đột xuất, khen thường xuyên và khen chuyên đề..

 Về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng. Đảng ủy đã kịp thời tổ chức cho đảng viên, công chức, viên chức trong đảng bộ học tập, quán triệt các Nghị quyết của TW Đảng khóa XII. Đảng ủy đã lãnh đạo các chi bộ tuyên truyền các ngành lễ lớn như: kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 44 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước, 65 năm chiến thắng Điện Biên phủ. Tuyên truyền các kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Nghệ An nói riêng. Kịp thời tuyên truyền, thông tin đến đảng viên, công chức kết quả các kỳ họp TW Đảng, các kỳ họp của Ủy ban kiểm tra TW, các quy định, quy chế tiếp dân của Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh...

Đảng ủy luôn quan tâm đến việc chấn chỉnh, quán triệt thường xuyên đảng viên phải luôn phấn đấu rèn luyện không ngừng, trau dồi đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, luôn quan tâm, nhắc nhở đảng viên nêu cao tinh thần tự giáo, không giao động, không “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”. Do làm tốt công tác này nên trong Đảng bộ không có hiện tượng đảng viên nói và làm trái với quan điểm, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.  Đảng ủy luôn quan tâm, nắm bắt kịp thời thông tin, dư luận xã hội liên quan trực tiếp đến ngành, đến cơ quan Sở Nội vụ, từ đó có biện pháp thông tin phản hồi kịp thời cho nhân dân, cho đảng ủy cấp trên và cho các phương tiện thông tin đại chúng.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại cơ quan Sở Nội vụ được thực hiện nghiêm túc. Tất cả các công chức, viên chức về Sở Nội vụ công tác đều được Phòng bảo vệ chính trị nội bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thẩm tra, xác minh kết luận về tiêu chuẩn chính trị trước khi được tiếp nhận về Sở công tác. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã thẩm định hồ sơ, họp và ban hành nghị quyết đề nghị Đảng ủy khối chuẩn y kết nạp 01 đồng chí Đảng viên thuộc chi bộ Ban Tôn giáo.

Việc đổi mới chất lượng sinh hoạt được chú trọng. Đảng ủy luôn lãnh đạo, nhắc nhở các chi bộ phải thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn có những tồn tại hạn chế như: Một vài thời điểm, Đảng ủy chưa quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Vai trò của Đảng ủy chưa được thể hiện rõ trong việc lãnh đạo xử lý công việc. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tính chủ động, sáng tạo của một số đảng viên chưa cao; Công tác kiểm tra, nhắc việc chưa được thường xuyên. Chất lượng phổ biến, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thời sự có lúc còn chậm, hiệu quả chưa cao. Trong sinh hoạt, tính tự phê bình và phê bình có lúc chưa cao, tính chiến đấu ở một số ít đảng viên còn hạn chế, còn có biểu hiện nể nang.

Để công tác đảng 6 tháng còn lại đạt kết quả tốt cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

- Quyết tâm đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các chương trình, đề án, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phấn đấu đạt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2015 - 2020.

- Lãnh đạo chuyên môn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp nghiêm túc thực hiện có hiệu lực, hiệu quả các Đề án, các Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" theo tinh tần Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW. Tiếp tục tham mưu cho phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần chỉ đạo của TW. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đảm bảo thời gian và phù hợp tình hình thực tiễn địa phương.

Lãnh đạo thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan; giữ vững kỷ luật phát ngôn, kỷ luật cung cấp thông tin, giữ gìn bí mật Quốc gia, bí mật nội bộ; giữ vững đoàn kết nội bộ.

Quán triệt kịp thời Nghị quyết các Nghị quyết mới của TW Đảng (khóa XII), các nghị quyết của tỉnh, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối. Thực hiện tốt việc cung cấp và định hướng thông tin trong Đảng bộ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh (22/9/1954 - 22/9/2019).

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, ý thức trách nhiệm đảng viên. Quan tâm công tác quản lý đảng viên; nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới. Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và tài chính đảng

Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 đã đề ra. Chú trọng kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ; kiểm tra, giám sát trách nhiệm đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; kiểm tra việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kết luận thanh tra, kiểm tra, tăng cường kiểm tra các chuyên đề. Quan tâm kiểm tra dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Dương Danh Vỹ - Phó Chánh Văn phòng, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu