Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Ngành Tổ chức nhà nước Nghệ An, 74 năm nhìn lại một chặng đường (25/08/2019 10:49 PM)

Cách đây 74 năm, sau thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, ngày 28 tháng 8 năm 1945, Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra tuyên cáo thành lập 13 bộ, trong đó có Bộ Nội vụ để ra mắt Quốc dân đồng bào. Ngày lịch sử đó đã đánh dấu sự ra đời của Ngành Tổ chức Nhà nước.

74 năm đã trôi qua, lịch sử của ngành Tổ chức nhà nước cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh bảo vệ thành quả của cách mạng, giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Trải qua nhiều thời kỳ với sự thay đổi về tổ chức, tên gọi và chức năng, nhiệm vụ, song ngành Tổ chức nhà nước tỉnh nhà vẫn không ngừng đổi mới và phát triển; luôn làm tròn và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Tỉnh uỷ và UBND tỉnh giao phó.

Trong buổi đầu, khi nước nhà mới giành được độc lập, những lớp cán bộ đầu tiên của ngành đầy nhiệt huyết cách mạng, đã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; tuyển dụng, điều động cán bộ tham gia bộ máy chính quyền các cấp của tỉnh; góp phần quan trọng vào xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền nhân dân, đập tan những âm mưu của các thế lực thù địch, huy động các tầng lớp nhân dân diệt giặc đói, giặc dốt, ổn định đời sống nhân dân.

Năm 1953, do yêu cầu của công tác tổ chức nhà nước, Uỷ ban kháng chiến tỉnh đã thành lập Phòng Tổ chức-Cán bộ để làm nhiệm vụ điều động và tuyển dụng công chức, xây dựng và củng cố ủy ban kháng chiến các cấp. Thời gian này ở cấp huyện và ngành được bố trí một đến hai cán bộ chuyên trách làm công tác tổ chức nhà nước. Mặc dù số lượng cán bộ ít, bộ máy tổ chức còn đơn giản, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, song những cán bộ tổ chức nhà nước ngày đó đã có những đóng góp quan trọng, giúp Uỷ ban kháng chiến đảm bảo hậu phương vững chắc và chi viện kịp thời cho tuyền tuyến, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện biên phủ.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bộ máy tổ chức của ngành từng bước được củng cố và tăng cường. Ngày 13 tháng 6 năm 1963, Bộ Nội vụ có Thông tư số 15/NV về việc kiện toàn bộ máy Tổ chức ở các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương. Phòng Tổ chức - Cán bộ được đổi tên thành Ban Tổ chức- Dân chính, ở cấp huyện thời kỳ này thành lập phòng Dân chính với chức năng nhiệm vụ tham mưu cho UBHC công tác tổ chức cán bộ, lao động, thương binh xã hội...

Năm 1974, Ban Tổ chức - Dân Chính được tách thành ra thành 2 bộ phận. Bộ phận làm công tác chính sách xã hội đ­ược tổ chức thành Ty th­ương binh xã hội. Bộ phận làm công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo, tuyển sinh được tổ chức lại thành Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh. ở cấp huyện phòng Dân chính cũng được chia tách để thành lập các phòng: Tổ chức Chính quyền, Lao động, Thương binh &Xã hội.

Trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt nhất, một số cán bộ trong ngành đã trực tiếp đi làm nhiệm vụ ngoài chiến trường. Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh phải đi sơ tán nhiều nơi trong điều kiện hết sức khó khăn, nhưng đã được nhân dân và chính quyền địa phương hết sức giúp đỡ, đùm bọc và tạo điều kiện nên đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ góp phần đưa cuộc kháng chiến chống mỹ đến toàn thắng.

Năm 1976, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh sát nhập thành Tỉnh Nghệ Tĩnh, Ban Tổ chức chính quyền 2 tỉnh sát nhập thành Ban Tổ chức chính quyền Nghệ Tĩnh. Thời kỳ này ngoài nhiệm vụ cơ bản được giao, Ban đã tham mưu giúp UBND tỉnh sớm ổn định tổ chức bộ máy các ngành sau khi nhập tỉnh.

Bước vào thời kỳ đổi mới, ngành tổ chức Nhà nước đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đổi mới công tác tổ chức bộ máy và cán bộ. Chỉ trong một thời gian ngắn hệ thống tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới. Năm 1991, Tỉnh Nghệ - Tĩnh lại được chia thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ban Tổ chức Chính quyền Nghệ An được thành lập lại.

Năm 2004, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Nghệ An được đổi tên thành Sở Nội vụ Nghệ An. Cơ cấu tổ chức bộ máy cũng như đội ngũ cán bộ, công chức của ngành đã được đổi mới và phát triển. ở các huyện, thành, thị phòng Tổ chức- Lao động cũng được đổi tên thành phòng Nội vụ - Lao động TB&XH.

Năm 2008, Thực hiện Nghị định của Chính phủ, Sở Nội vụ sáp nhập thêm chức năng nhiệm vụ mới, đó là quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Thi đua khen thưởng; Tôn giáo; Văn thư lưu trữ. Ở cấp huyện thành lập phòng Nội vụ.

Hiện nay, Sở Nội vụ có 6 phòng chuyên môn và 3 đơn vị trực thuộc Sở gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Phòng tổ chức biên chế và tổ chức phi Chính phủ, Phòng công chức chức viên chức, Phòng CCHC, Ban Thi đua – Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Chi cục Văn thư lưu trữ. Trong những năm qua, Sở Nội vụ đã tập trung tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu lực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực QLNN được giao, một số kết quả nổi bật như:

Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các Đề án, chương trình, kế hoạch và thực hiện đúng quy trình, quy định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết TW 6 (khóa XII). Thời gian qua toàn tỉnh đã giảm 56 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 2.018 tổ chức bên trong, giảm 147 cấp trưởng, cấp phó đơn vị sự nghiệp. Từ 2015-2/2019, toàn tỉnh giảm 03 chi cục, 06 phòng chuyên môn thuộc sở, ban ngành; 56 đơn vị sự nghiệp; tinh giảm được 175 công chức, 2.293 viên chức, 195 cán bộ, công chức cấp xã. Chuyển 22 đơn vị sự nghiệp sang tự chủ về chi thường xuyên, giảm 4.396 người làm việc hương lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước.Trong công tác tinh giản biên chế, Nghệ An là tỉnh được đánh giá nằm trong tốp đầu cả nước thực hiện tốt.

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt và đôn đốc các cơ quan hành chính nhà nước triển khai thực hiện đề án vị trí việc làm. Ở cấp tỉnh 45/45 cơ quan, tổ chức hành chính đã xây dựng, phê duyệt và triển khai đề án vị trí việc làm theo quy định, với 244 vị trí việc làm và 1.928 biên chế. Cấp huyện 21/21 đơn vị được UBND tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm với 90 vị trí việc làm và 1.683 biên chế.

Tham mưu UBND tỉnh phương án, lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị. Tổng số 36 đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp, sáp nhập thành 16 đơn vị. Sau khi sắp xếp tỉnh Nghệ An từ 480 ĐVHC còn lại 460 ĐVHC cấp xã; giảm được 20 ĐVHC cấp xã. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết sắp xếp sáp nhập xóm cho 14/21 huyện, thành thị. Tổng số xóm của 14 huyện, thành, thị sau khi sáp nhập là 2.442 xóm, giảm 1.608 xóm.

Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC. Tham mưu ban hành đề án điểm về CCHC, lựa chọn năm 2019 là năm CCHC, ban hành bộ chỉ số về chấm điểm CCHC.. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ CCHC trên 6 nhiệm vụ và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, các chỉ số xếp hạng liên quan đến CCHC đều tăng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính....

Với những kết quả đạt được, Ngành tổ chức nhà nước tỉnh nhà đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song cán bộ, công chức của ngành Nội vụ tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, đồng thuận, phối hợp tốt, khắc phục khó khăn quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Những thành tích xuất sắc mà ngành Nội vụ đạt được trong thời gian qua đã được Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận như: Được Nhà nước trao tặng Huân chương độc lập hạng ba, hạng nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh, Cờ thi đua của UBND tỉnh. Nhiều cán bộ, công chức của ngành được Thủ tướng Chính phủ, Các Bộ, Ban, ngành trung ương và Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, đặc biệt một số đồng chí đã được Nhà nước trao tặng huân chương lao động hạng III, hạng nhì.

Bên cạnh những thành tích đạt được trong thời gian qua, ngành tổ chức nhà nước của tỉnh Nghệ An còn những tồn tại cần khắc phục như: Công tác CCHC tuy có nhiều cố gắng, có sự chuyển biến rõ nét, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn ngành chưa đồng đều, đặc biệt là kỹ năng công tác, tính thạo việc của một số công chức chưa cao.Một số cơ chế, chính sách do ngành tham mưu ban hành chậm được đánh giá tổng kết để tiếp tục bổ sung hoàn thiện. Công tác thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao kết quả còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Công tác thi đua khen thưởng có lúc có nơi còn mang tính hình thức, chưa thực sự động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp thực thi công vụ và người lao động.

Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới sâu rộng, ngành Nội vụ quyết tâm khắc phục những tồn tại, phấn đấu vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ. Trước mắt, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu lực, hiệu quả công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết TW 6 khóa XII của BCH Trung ương Đảng.

Tham mưu UBND tỉnh phương án, lộ trình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về đề án sáp nhập khối, xóm, bản và Phương án, lộ trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã không đạt 2 tiêu chí theo tinh thần Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị.

Đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tham mưu UBND tỉnh thực hiện có chất lượng, hiểu quả các chính sách liên quan đến công tác cán bộ, công chức, viên chức trong đó tập trung vào các chủ trương lớn như thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về tỉnh công tác; chế độ chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức. Ưu tiên quan tâm cán bộ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Đổi mới công tác tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển theo hướng tiếp tục công khai, minh bạch hướng tới ứng dụng CNTT trong thi tuyển.

Tập trung rà soát lại đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh. Làm tốt công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu công chức, viên chức theo hướng tin học hóa.

Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức hội nhập, ngoại ngữ, tin học. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức gắn với quy hoạch và sử dụng.

Tham mưu phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân lập thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Giải quyết kịp thời các nhu cầu tôn giáo hợp pháp, chính đáng. Quan tâm công tác quản lý Nhà nước về VTLT.

Thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tổ chức nhà nước, thanh tra công vụ, làm tốt công tác phòng chống tham nhũng.

Chỉ đạo quyết liệt CCHC tại cơ quan, đơn vị, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ để từng bước hiện đại hóa công nền hành chính, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Nhìn lại 74 năm qua, chúng ta tự hào về những trang sử vẻ vang của ngành Tổ chức Nhà n­ước tỉnh nhà. Tuy vậy, thực tiễn cuộc sống luôn đặt ra cho chúng ta những đòi hỏi và thách thức mới. Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, mỗi một cán bộ, công chức chúng ta phải thư­ờng xuyên học tập, rèn luyện, tu d­ưỡng đạo đức, phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu những tri thức khoa học mới để đáp ứng mọi nhiệm vụ đ­ược Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh tin tưởng giao phó./.

Dương Danh Vỹ - Phó chánh Văn phòng Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu