Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 (21/08/2019 10:36 AM)

Nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới. Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020; qua đó khơi dậy, cổ vũ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy nội lực, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Và thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp để rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng, về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND ngày 06/8/2019 về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020.

Kế hoạch đã chỉ rõ những nội dung tập trung chỉ đạo từ nay đến Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; Hình thức, thành phần, số lượng và cơ cấu đại biểu; thời gian tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, đồng thời hướng dẫn cụ thể Chương trình Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp; hướng dẫn chuẩn bị các nội dung như thành phần, số lượng Đoàn Chủ tịch (Chủ trì) Hội nghị; Các báo cáo của Hội nghị như báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng; Báo cáo tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Về tổ chức thực hiện: Căn cứ Kế hoạch này các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh; các trường Đại học, cao đẳng thuộc Khối thi đua của tỉnh; các Doanh nghiệp và tổ chức Hội có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm và chỉ đạo trên phạm vi toàn tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.     

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 dự kiến được tổ chức trong tháng 5/2020, vì vậy việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp sẽ góp phần tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020 thành công.

Xem kế hoạch tại đây./.

Diệu Linh - Ban TĐKT

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu