Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. (20/08/2019 04:03 PM)

Căn cứ Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện Kế hoạch số 1123/KH-BNV ngày 15/3/2019 của Bộ Nội vụ về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo năm 2019. Ngày 03/7/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 403/KH-UBND kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và kiểm tra thực hiện các văn bản chỉ đạo, kế hoạch về công tác tôn giáo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch bao gồm các nội dung:

Đánh giá kết quả triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ; các văn bản pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm (nếu có);

Tiếp nhận thông tin phản hồi từ công tác kiểm tra về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162, qua đó hướng dẫn các cơ quan, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn ở các cơ quan, địa phương trong quá trình quản lý, điều hành công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm thi hành pháp luật thống nhất, đồng bộ;

Kịp thời phát hiện các văn bản QPPL, văn bản chứa đựng QPPL liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo có quy định trái hoặc không còn phù hợp với quy định của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định 162 để kịp thời kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản trái quy định của pháp luật, nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống văn bản QPPL. Góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu soạn thảo, ban hành văn bản QPPL về tín ngưỡng, tôn giáo và liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đánh giá việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo, kế hoạch về công tác tôn giáo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm phát huy ưu điểm, chấn chỉnh, đôn đốc những nội dung còn hạn chế, khuyết điểm; đảm bảo các nội dung chỉ đạo, kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh được các cấp, các ngành triển khai và tổ chức thực hiện nghiệm túc, hiệu quả.

Để triển khai thực hiện Kế hoạch, ngày 15/8/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3171/QĐ-UBND thành lập Đoàn kiểm tra giao đồng chí Lưu Công Vinh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra tại các huyện, thị: Đô Lương, Nghi Lộc, Nam Đàn, Quỳnh Lưu, Thái Hòa, Hoàng Mai từ ngày 20/8/2019 đến ngày 30/9/2019. Kết thúc đợt kiểm tra, Trưởng đoàn Kiểm tra tổng hợp, báo cáo kết quả và đề xuất UBND tỉnh các biện pháp xử lý nếu phát hiện có sai phạm./.

                                                           

Phạm Thùy Linh - Ban Tôn giáo

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu