Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (22/10/2019 11:28 AM)

Triển khai thực hiện Kết luận số 471/KL-UBND ngày 05/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh sau kiểm tra một số dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6806/UBND-KSTTHC ngày 26/9/2019 chỉ đạo các ngành, địa phương nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trong đó tập trung một số nội dung sau:

1. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quán triệt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm vững các quy định của pháp luật về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính có liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tập trung cải cách thủ tục hành chính. Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định danh mục, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính. Thường xuyên tổ chức rà soát, đánh giá để thực hiện hoặc kiến nghị thực hiện đơn giản hóa thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

3. Nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Kiện toàn bộ phận một cửa, bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất làm việc tại bộ phận một cửa. Giải quyết công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo thời gian quy định, khắc phục tình trạng chậm trễ; thực hiện đầy đủ quy định về việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi để hồ sơ quá hạn vì lý do chủ quan; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức cố tình gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường công tác truyền thông và thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Định kỳ tổ chức đối thoại để nắm bắt nhu cầu, xử lý, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính của nhân, tổ chức./.

Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu