Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nhìn lại quá trình triển khai, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua (26/08/2019 08:46 AM)

Để triển khai thực hiện các văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước; nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cũng cố niềm tin, tạo sự gắn bó mật thiết của các cơ quan nhà nước với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong năm 2013 Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU; UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND về việc Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Để nội dung các Chỉ thị đi vào cuộc sống, từ năm 2014 đến nay, hàng năm UBND tỉnh Nghệ An đều thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Nội vụ (chủ trì), Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và với sự phản ánh đưa tin của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nghệ An, Báo Nghệ An đã thực hiện việc kiểm tra bằng hình thức đột xuất không báo trước hàng trăm lượt tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Qua hoạt động kiểm tra, đánh giá chung kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua như sau:

Về công tác phổ biến, quán triệt; chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính:

Nhìn chung người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã ngày một quan tâm đến công tác phổ biến, quán triệt; chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định của Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND của UBND tỉnh Nghệ An. Các huyện, thành phố, thị xã đã thành lập đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và đã tiến hành kiểm tra nội bộ đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thuộc thẩm quyền được phân cấp quản lý.

Việc xây dựng các quy chế nội bộ và thực hiện quy chế văn hóa công sở:

Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã quan tâm xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống các quy chế phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền cấp trên. Việc chấp hành hệ thống quy chế nội bộ, quy chế văn hóa công sở của cán bộ, công chức, viên chức ngày một đi vào nề nếp. Qua kiểm tra đa số cán bộ, công chức có ý thức trong việc chấp hành giờ giấc làm việc, tình trạng uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc có chiều hướng ngày một giảm hẳn.

Công tác tiếp công dân được các cơ quan, đơn vị quan tâm hơn đặc biệt là sau khi Luật tiếp công dân năm 2013 có hiệu lực thi hành và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được thực hiện đồng bộ từ cấp tỉnh xuống cấp xã.

Về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa:

Nhìn chung tại các cơ quan, đơn vị việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa từng bước được quan tâm thực hiện, như: Kiện toàn nhân sự; sửa đổi, bổ sung quy chế; công khai thủ tục hành chính, tổ chức thực hiện quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả đảm bảo thời gian, thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch.

Bên cạnh những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện quy định của các Chỉ thị về kỷ luật kỷ cương hành chính trong thời gian qua thì vẫn còn những hạn chế, tồn tại như:

Một là, công tác tự kiểm tra, giám sát nội bộ việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định ở một số cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng; chưa mang tính thường xuyên, thiếu quyết liệt, số đơn vị được kiểm tra còn ít.

Hai là, Quy chế văn hóa công sở của nhiều phường, xã chậm được rà soát sửa đổi, bổ sung để phù hợp với quy định của Chỉ thị số 17 - CT/TU;

Ba là, trách nhiệm quản lý công chức của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị đôi lúc còn có sự buông lỏng, thiếu kiểm tra, giám sát.

Bốn là, về chấp hành Quy chế văn hóa công sở: vẫn còn số ít cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị chấp hành chưa nghiêm thời giờ làm việc (làm việc riêng trong giờ hành chính, đi muộn, về sớm, vắng mặt không có lý do).  Vẫn còn sai phạm phổ biến là cán bộ, công chức chấp hành chưa nghiêm việc đeo thẻ khi thực thi nhiệm vụ công vụ;

Năm là, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa (đặc biệt là cấp xã) chưa đưa tất cả các lĩnh vực công việc và thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết vào thực hiện theo cơ chế một cửa; niêm yết công khai các thủ tục hành chính chưa đầy đủ theo quy định; kỷ năng giao tiếp của công chức trực tại bộ phận một cửa còn có hạn chế nhất định.

Trong thời gian qua còn có một bộ phận cán bộ, công chức (25 cán bộ công chức cấp huyện và cấp xã) vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính  đã được các cơ quan, đơn vị tiến hành kiểm điểm và xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách, cảnh cáo; nhiều cán bộ, công chức viên chức bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc trong chấp hành các quy định về văn hóa công sở.

Năm 2019 tỉnh Nghệ An xác định là năm trọng tâm thực hiện cải cách hành chính vì vậy các cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đặc biệt là người đứng đầu cần quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc quy định của các Chỉ thị đặc biệt là Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi  năm cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Tiến Dũng - Thanh tra viên Sở Nội vụ

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu