Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An. (14/08/2019 05:01 PM)

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo đó, những nội dung đánh giá, xếp hạng bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh; cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2019. Bãi bỏ Quyết định số 35/2018/QDĐ-UBND ngày 23/8/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh giá, xếp loại, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Xem toàn Quyết định 30/2019/QĐ-UBND: Tại đây

 

Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu