Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thủ tục hồ sơ thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập xóm, khối, bản (26/04/2019 07:51 AM)

THỦ TỤC HỒ SƠ THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, CHIA TÁCH, SÁP NHẬP XÓM, KHỐI, BẢN

 

 

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Nội vụ.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Trong thời hạn 7 ngày phòng XDCQ&CTTN nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định. Phòng XDCQ&CTTN hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt. Kết quả được trả tại bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ

b. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về việc thành lập (giải thể, chia tách, sáp nhập) xóm, khối, bản.

- Đề án thành lập (giải thể, chia tách, sáp nhập) xóm, khối, bản. Nội dung chủ yếu của Đề án gồm:

+ Sự cần thiết thành lập (giải thể, chia tách, sáp nhập) xóm, khối, bản.

+ Tên gọi của xóm, khối, bản phố mới.

+ Vị trí địa lý, ranh giới của xóm, khối, bản phố mới (có sơ đồ thể hiện vị trí địa lý).

+ Dân số (số hộ gia đình, nhân khẩu) của xóm, khối, bản phố mới.

+ Diện tích tự nhiên của xóm, khối, bản phố mới (đối với thôn phải chi tiết số liệu về diện tích đất ở, đất sản xuất), đơn vị tính bằng Km2.

+ Các điều kiện khác quy định tại khoản 2, điều 7 Thông tư số 14/2018/TT-BNV.

+ Đề xuất, kiến nghị.

- Tổng hợp kết quả lấy ý kiến và biên bản lấy ý kiến của toàn thể cử tri trong khu vực thành lập (giải thể, chia tách, sáp nhập) xóm, khối, bản về đề án thành lập (giải thể, chia tách, sáp nhập) xóm, khối, bản.

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã về việc thông qua đề án thành lập (giải thể, chia tách, sáp nhập) xóm, khối, bản.

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ, xếp thứ tự từ trên xuống.

d. Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Tờ trình và kết quả thẩm định trình UBND tỉnh.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

- Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

- Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 29/12/2017 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

- Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

- Nghị định số 54/2018/NĐ – CP ngày 16/4/2018 hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia tách đơn vị hành chính.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu