Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thủ tục thành lập, giải thể, nhập, chia, điếu chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã (26/04/2019 08:44 AM)

THỦ TỤC THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, NHẬP, CHIA, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ

 

 

a. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa của Sở Nội vụ.

- Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

- Bước 3: Phòng XDCQ&CTTN nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định. Phòng XDCQ&CTTN hoàn thiện hồ sơ trình lãnh đạo Sở Nội vụ xem xét, phê duyệt. Kết quả được trả tại bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ

b. Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ

- Hồ sơ giai đoạn 1 (Xin chủ trương) gồm có:

+ Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp huyện xin chủ trương Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện - bản chính.

+ Phương án tóm tắt thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện.

+ Bản đồ dự kiến thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện.

- Hồ sơ giai đoạn 2 (Lập hồ sơ đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định trình Chính phủ xem xét để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã, cấp huyện - Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh).

 Hồ sơ do các huyện, thị xã, thành phố lập, gồm có:

+ Bản đồ hiện trạng, bản đồ dự kiến thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện.

Đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chínhcấp xã, cấp huyện - bản chính.

+ Báo cáo đánh giá tác động của việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện.

+ Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến của cử tri nơi liên quan đến thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện - bản chính.

+ Trích biên bản kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp xã (phần địa giới) - bản chính.

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã - bản chính.

+ Tờ trình của UBND cấp xã liên quan trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

+ Trích biên bản kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp huyện (phần địa giới) - bản chính.

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện - bản chính.

+ Tờ trình của UBND cấp huyện trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - bản chính.

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ, xếp thứ tự từ trên xuống.

d. Thời hạn giải quyết

-Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của giai đoạn 1 (xin chủ trương) đầy đủ theo quy định, Sở Nội vụ xem xét và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện.

-Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định do Sở Nội vụ trình, Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét và có ý kiến bằng văn bản về chủ trương thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện.

-Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của giai đoạn 2 đầy đủ theo quy định, Sở Nội vụ tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh lập đề án, tờ trình và hoàn chỉnh hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Nội vụ, Chính phủ xem xét, quyết định trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh (Kèm theo 05 bộ Hồ sơ).

-Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định do Sở Nội vụ trình, Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét và ký hồ sơ trình Chính phủ.

-Trường hợp hồ sơ của từng giai đoạn, nếu chưa đầy đủ về nội dung theo quy định, trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị, Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo bằng văn bản để cơ quan đề nghị hoàn chỉnh, bổ sung.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên, Sở Nội vụ.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Tờ trình và kết quả thẩm định trình UBND tỉnh.

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13.

- Nghị quyết Số: 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

- Nghị Quyết số 37-NQ-TW ngày 24/12/2019 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

- Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

- Nghị định số 54/2018/NĐ – CP ngày 16/4/2018 hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia tách đơn vị hành chính.

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu