Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch (15/05/2019 10:29 AM)

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025 và triển khai Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2018, Bộ Nội vụ đã tổ chức và hoàn thiện việc cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa và biên soạn lại các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, bao gồm: cán sự, chuyên viên và chuyên viên chính.

- Quyết định số 2710/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự (Tài liệu này thay thế Tài liệu bồi dưỡng ngạch cán sự ban hành kèm theo Quyết định số 1270/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

- Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 51/QĐ-BNV ngày 22/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Quyết định số 2721/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên (Tài liệu này thay thế Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên ban hành kèm theo Quyết định số 900/QĐ-BNV ngày 06/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

- Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Chương trình này thay thế Chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BNV ngày 28/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Quyết định số 2720/QĐ-BNV ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính (Tài liệu này thay thế Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính ban hành kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-BNV ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

Chương trình và tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử Bộ Nội vụ: www.moha.gov.vn, Mục chương trình, tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức./.

Tai lieu BD ngach can su.pdf

Chuong trinh BD ngach chuyen vien.pdf

Tai lieu BD ngach chuyen vien.pdf

Chuong trinh BD ngach chuyen vien chinh.pdf

Tai lieu BD ngach chuyen vien chinh.pdf

 

Lê Ngọc Đào – Phòng CCVC, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu