Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Báo cáo 395/BC-SNV ngày 29/2/2020 về công khai tài chính năm 2019, phân khai dự toán 2020
Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06/3/2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

Công văn số 741/SNV-VP của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phòng ngừa, ngăn chặn mã độc Ransomware WannaCry tấn công mã hóa dữ liệu máy tính đòi tiền chuộc

Công văn số 741/SNV-VP của Giám đốc Sở Nội vụ về việc phòng ngừa, ngăn chặn mã độc Ransomware WannaCry tấn công mã hóa dữ liệu máy tính đòi tiền chuộc

Quyết định 744/QĐ-SNV ngày 16/5/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An
Quyết định 744/QĐ-SNV ngày 16/5/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc Thành lập Đoàn Kiểm tra nội bộ việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện công tác cải cách hành chính và công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Nội vụ
Kế hoạch số 743/KH-SNV ngày 16/5/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An
Kế hoạch số 743/KH-SNV ngày 16/5/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc Kiểm tra nội bộ việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện cải cách hành chính và quy định về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2017 tại Sở Nội vụ
Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ

Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn số 474/HD-SNV ngày 31/3/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An
Hướng dẫn số 474/HD-SNV ngày 31/3/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ
Hướng dẫn số 384/HD-SNV ngày 20/3/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Hướng dẫn số 384/HD-SNV ngày 20/3/2017  về việc thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ Nghệ An

Kế hoạch số 274/KH-SNV ngày 28/02/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Kế hoạch số 274/KH-SNV ngày 28/02/2017 về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2017 tại Sở Nội vụ Nghệ An

Chương trình số 281/CTr-SNV ngày 28/02/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Chương trình số 281/CTr-SNV ngày 28/02/2017  về Công tác Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu