Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt nam anh hùng"
Pháp lệnh 05/2012/UBTVQH13 của Uỷ ban thường vụ quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt nam anh hùng"
Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo QĐ 40/2011/QĐ-TTg
Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo QĐ 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ
Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của TTCP quy định chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
Quyết định 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của TTCP quy định chế độ đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 của TTCP về điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg ngày 05/7/2016 của TTCP về điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Công văn 720/BNV-CTTN ngày 01/3/2013 của Bộ Nội vụ về giải quyết chế độ đối với TNXP tập trung đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
Công văn 720/BNV-CTTN ngày 01/3/2013 của Bộ Nội vụ về giải quyết chế độ đối với TNXP tập trung đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.
Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/09/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCCVC

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/09/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch

Thực hiện Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025 và triển khai Chương trình công tác của Bộ Nội vụ năm 2018, Bộ Nội vụ đã tổ chức và hoàn thiện việc cập nhật, bổ sung, chỉnh sửa và biên soạn lại các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, bao gồm: cán sự, chuyên viên và chuyên viên chính.

Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập (được ban hành kèm theo Quyết định số 2546/QĐ-BNV ngày 28/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) cho đối tượng: Viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng  và tương đương; viên chức được quy hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập.
Chương trình, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện
Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện (được ban hành kèm theo Quyết định số 4167/QĐ-BNV ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) cho đối tượng: Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện và những đối tượng được quy hoạch vào các chức danh trên.
Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu