Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nâng cao cải cách hành chính ở chính quyền cấp cơ sở (15/05/2019 09:54 AM)

Trong hệ thống chính quyền các cấp, có thể nói chính quyền cấp xã có vai trò, vị trí và ý nghĩa rất quan trọng trong tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước vào thực tiễn đời sống xã hội, là nơi trực tiếp phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khai thác tiềm năng tại chỗ ở địa phương trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng. Để cấp xã thực hiện tốt vai trò của mình, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội thì cải cách hành chính đối với chính quyền cấp xã là vấn đề cần được quan tâm và chú trọng. Việc triển khai thực hiện phải đồng bộ trên tất cả 06 nhiệm vụ: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

Cải cách thể chế giúp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương một cách hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp được tốt hơn, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân đạt hiệu quả cao; cải cách tổ chức bộ máy là đổi mới tổ chức và hoạt động, cải tiến phương thức quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân theo hướng chuyên nghiệp và phục vụ dân; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho cán bộ, công chức tránh sự chồng chéo trong thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương, xây dựng mối quan hệ công tác với cấp uỷ, Hội đồng nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và các cơ quan nhà nước cấp trên; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác đảm bảo hoàn thành chức trách nhiệm vụ với nhiều hình thức như giáo dục tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đãi ngộ cho cán bộ, công chức; cải cách tài chính công là thực hiện tốt quy định phân cấp quản lý tài chính và ngân sách theo luật định; từng bước thực hiện khoán chi quản lý hành chính theo quy định, xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu tài chính, quy chế sử dụng và quản lý tài sản và một số quy chế khác liên quan; hiện đại hóa hành chính là ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và xử lý công việc…

Tỉnh Nghệ An có 480 đơn vị cấp xã, trong đó có 431 xã, 32 phường và 17 thị trấn. Trong những năm qua tỉnh Nghệ An luôn quan tâm đến công tác cải cách hành chính của cấp xã. Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, công tác cải cách hành chính tại các xã, phường, thị trấn đã có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được công tác cải cách hành chính của cấp xã còn một số hạn chế, một số cán bộ chủ chốt cấp xã còn nhận thức chưa đầy đủ về công tác cải cách hành chính. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức tuy được nâng lên nhưng chưa đồng đều, vẫn còn cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn. Công chức tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đều kiêm nhiệm. Nhiều địa phương trụ sở làm việc chật hẹp, trang thiết bị thiếu thốn do vậy chưa bố trí được phòng làm việc riêng cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Công nghệ thông tin đã được đầu tư ứng dụng nhưng chưa tương xứng với yêu cầu hiện nay nên việc thực hiện công tác cải cách hành chính đạt hiệu quả chưa cao.

Với những hạn chế, khó khăn trên, thời gian tới, ngoài sự nỗ lực, trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính thì cần sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa từ cấp trên về đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính, cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả./.

 

Mai Dung - Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu