Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công văn số 415/SNV-CCVC ngày 19/3/2018 về việc đăng ký dự thi nâng ngạch công chức năm 2018 và các tài liệu kèm theo (20/03/2018 02:35 PM)

Công văn số 415/SNV-CCVC ngày 19/3/2018 về việc đăng ký dự thi nâng ngạch công chức năm 2018 (tải văn bản tại đây)

Biểu mẫu thống kê chất lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có và đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch công chức năm 2018 (tải văn bản tại đây)

Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ Ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các CQNN và đơn vị sự nghiệp công lập (tải văn bản tại đây)

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các CQNN và đơn vị sự nghiệp công lập (tải văn bản tại đây)

Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (tải văn bản tại đây)

Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV (tải văn bản tại đây)

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu