Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Nâng cao ý thức, trách nhiệm và chất lượng giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp
Triển khai thực hiện Kết luận số 471/KL-UBND ngày 05/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh sau kiểm tra một số dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6806/UBND-KSTTHC ngày 26/9/2019 chỉ đạo các ngành, địa phương nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trong đó tập trung một số nội dung sau:
36 TTHC được giải quyết theo ngành dọc tại cấp tỉnh, huyện, xã
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, xã.
Nhiều cách làm hay trong công tác cải cách hành chính ở Nghi Lộc

Thời gian qua, huyện Nghi Lộc đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét.

Đề xuất đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính trong quý 3 năm 2019

Triển khai nhiệm vụ  trọng tâm “Năm cải cách hành chính” UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, kiến nghị phương án đơn giản về thành phần hồ sơ và cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Trong Quý 3, một số sở, ngành, địa phương đã tập trung đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định, cụ thể:


Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Thanh Chương

Ngày 12/9/2019, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính do đồng chí Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND huyện Thanh Chương.

Điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

Triển khai Kế hoạch số 1444/KH-BNV ngày 03/4/2019 của Bộ Nội vụ về Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2019, ngày 16/8/2019 Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3893/BNV-CCHC về việc triển khai điều tra xã hội học năm 2019. Theo đó, Sở Nội vụ là cơ quan làm đầu mối trong quá trình triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 tại địa phương.

Nhìn lại quá trình triển khai, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua
Để triển khai thực hiện các văn bản của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước; nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cũng cố niềm tin, tạo sự gắn bó mật thiết của các cơ quan nhà nước với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Trong năm 2013 Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU; UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND về việc Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Nghệ An: Điều tra xác định Chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị năm 2019

Thực hiện Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác Cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch Điều tra xã hội học nhằm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 26 sở, ban, ngành (gọi tắt là cấp sở) và 21 UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cấp huyện).


UBND tỉnh ban hành quy định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính và kiện toàn Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh

Để chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động và vận hành của Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, ngày 01/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4504/UBND-KSTT về việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính và kiện toàn Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh.

 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu