Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ

Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Công văn số 706/SNV-XDCQ&CTTN ngày 09/5/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 706/SNV-XDCQ&CTTN ngày 09/5/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc xét tuyển đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; Số lượng, tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Công văn số 789/SNV-XDCQ ngày 03/6/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 789/SNV-XDCQ ngày 03/6/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hướng dẫn số 148/HD-SNV ngày 02/6/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Hướng dẫn số 148/HD-SNV ngày 02/6/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về quy trình, thủ tục bầu, tổ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Công văn số 1930/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An
Công văn số 1930/SNV-XDCQ ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc hợp đồng lao động tại các xã, phường, thị trấn.

 

Hướng dẫn số 1910/HD-SNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An
Hướng dẫn số 1910/HD-SNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An hướng dẫn việc tính điểm khi xét tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu