Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử

Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử

Hướng dẫn số 351/HD-SNV ngày 15/3/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Hướng dẫn số 351/HD-SNV ngày 15/3/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc Thu thập, bảo quản tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh

Quyết định số 09/QĐ-SNV ngày 03/01/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 09/QĐ-SNV ngày 03/01/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Ngày 01/7/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2016/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng con dấu, đồng thời thay thế Nghị định 58/2001/NĐ-CP và Nghị định 31/2009/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2001/NĐ-CP.

Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 04/3/2016 của Hội đồng kiểm tra Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước về Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ.

Công văn số 295/UBND-TH ngày 15 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Công văn số 295/UBND-TH ngày 15 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Nghệ An về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ  năm 2016.

Giới thiệu phòng đọc, khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Nghệ An

Tài liệu lưu trữ là một trong những nguồn di sản văn hóa có giá trị đặc biệt của mỗi dân tộc. Tài liệu lưu trữ chỉ thật sự phát huy giá trị khi được khai thác sử dụng để phục vụ các mặt hoạt động khác nhau của đời sống xã hội. Trong những năm qua, tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh nghệ An đã phát huy tác dụng phục vụ kịp thời, có hiệu quả cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kế hoạch số 903/KH-SNV ngày 19/6/2015 của Sở Nội vụ Nghệ An

Kế hoạch số 903/KH-SNV ngày 19/6/2015 của Sở Nội vụ Nghệ An về tổ chức phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam.

Ban hành Quy chế Khai thác, sử dụng tài liệu tại lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An.
Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Nghệ An.

 

Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch, chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

 
<<   <  1  2  3  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu