Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Công văn số 1342/SNV-TCBC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ

Công văn số 1342/SNV-TCBC ngày 16/8/2017 của Sở Nội vụ về việc lập kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc năm 2018.

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An.

Hướng dẫn về xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Nghệ An

Hướng dẫn số 145/HD-SNV về xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức,  đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Nghệ An ngày 04/02/2013 của Sở Nội vụ Nghệ An.

Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ

Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ – CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ – CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 58/2012/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ Nghệ An.


Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức.

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu