Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015

Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16/3/2015 của Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành các nội dung, tiêu chí xã đạt chuẩn Nông thôn mới của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2020

Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017

Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 793/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2016 (thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước)

Hướng dẫn số 218/BTĐKT-VP của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Hướng dẫn số 218/BTĐKT-VP của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về một số nội dung hồ sơ, thủ tục, thời gian đề nghị khen thưởng

Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Kế hoạch số 06/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Bãi bỏ Quyết định số 72/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 và Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 07/QĐ-SNV ngày 03/01/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An

Quyết định số 07/QĐ-SNV ngày 03/01/2017 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng

Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An

Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới" giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Nghệ An

Kế hoạch số 487/KH-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc xây dựng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu