Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống văn bản
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ

Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội

Công văn số 1294 /SNV-CCVC ngày 12/8/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 1294 /SNV-CCVC ngày 12/8/2016 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc báo cáo đánh giá việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2012-2016.

Công văn số 335/SNV-CCVC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An

Công văn số 335/SNV-CCVC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc báo cáo số liệu kỷ luật công chức, viên chức năm 2013. 

Công văn số 956/BNV-CCVC ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Bộ Nội vụ

Công văn số 956/BNV-CCVC ngày 24 tháng 03 năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2014.

Hướng dẫn xây dựng nhu cầu và kế hoạch thu hút nhân lực chất lượng cao
Công văn số 1602/SNV-CCVC ngày 27/11/2013 của Sở Nội vụ V/v xây dựng nhu cầu và kế hoạch thu hút nhân lực chất lượng cao.
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND về chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao

              Hướng dẫn liên ngành số 1603/HDLN ngày 27 tháng 11 năm 2013 liên ngành Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Sở Nội vụ - Sở Tài chính – Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 08/2013/TT-BNV về chế độ nâng bậc lương đối với CB,CC,VC

Công văn số 1095/SNV-CCVC ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Sở Nội vụ Nghệ An về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư 08/2013/TT-BNV về chế độ nâng bậc lương đối với CB,CC,VC.

 

Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ Ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu