Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục thi nâng ngạch công chức Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục xét tuyển công chức Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục thi tuyển công chức Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục Quỹ tự giải thể Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục đổi tên quỹ Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách Quỹ Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
<<  <  ...  2  3  4  5  6  >  >>