Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Thủ tục hành chính cấp xã
Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Thủ tục hành chính cấp xã
Thủ tục đăng ký người vào tu Thủ tục hành chính cấp xã
Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Thủ tục hành chính cấp xã
Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Thủ tục hành chính cấp xã
Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Thủ tục hành chính cấp xã
Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Thủ tục hành chính cấp xã
Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thủ tục hành chính cấp xã
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa Thủ tục hành chính cấp xã
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Thủ tục hành chính cấp xã
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thủ tục hành chính cấp xã
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Thủ tục hành chính cấp xã
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thủ tục hành chính cấp huyện
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>