Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của chứng chỉ hành nghề lưu trữ Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục phục vụ việc việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thành tích đối ngoại Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích đột xuất Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng Cờ thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen theo đợt hoặc chuyên đề Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng Cờ thi đua Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 28, Điều 29 Nghị định 92/2012/NĐ- CP Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ- CP Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-Chính phủ Thủ tục hành chính cấp tỉnh
Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Thủ tục hành chính cấp tỉnh
<<   <  1  2  3  4  >  >>