Lĩnh vực
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thủ tục hành chính cấp huyện
Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thủ tục hành chính cấp huyện
<<   <  1  2  >  >>