Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_dukhach
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Kết quả phát triển KT – XH đến năm 2015 và một số nhiệm vụ trọng tâm đến 2020 (27/10/2016 01:54 PM)

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được đến năm 2015.

          + Sau 3 năm nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết về kinh tế có bước phát triển tương đối ổn định, đời sống nhân dân ngày được nâng lên, cơ sở hạ tầng từng bước được cải thiện và nâng cấp.

          - Tốc độ tăng trưởng bình quân 3 năm đạt 11 đến 11,5%;

          - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: Tỷ trọng Nông - Lâm - Thủy sản giảm xuống còn 25,88%, tỷ trọng Công nghiệp - Xây dựng tăng lên 27,00% và tỷ trọng ngành dịch vụ tăng lên 47,12%;

          - GTTT bình quân đầu người đạt 35,07 triệu đồng;

          - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2015 đạt 238,68 tỷ đồng; 9 tháng đầu năm 2016 thu đạt 139,134 tỷ đồng bằng 75,9% DT

          + Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, nâng cao mức hương thụ văn hóa của người dân, đảm bảo an sinh xã hội.

          - Công tác văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao được đẩy mạnh, nổi bật là công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc; tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, tuyên truyền bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tiếp tục chỉ đạo cơ sở đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng Nông thôn mới...Tổ chức tốt các hội diễn văn nghệ, thể thao và các lễ hội trên địa bàn. Công tác quản lý nhà nước về các dịch vụ văn hóa trên địa bàn được tăng cường. Đến năm 2016 dự kiến có 63,64% xã, thị có thiết chế VTTTTT đạt chuẩn, tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn VH khoảng 81%.

- Chất lượng giáo dục toàn diện của các cấp học được giữ vững. Thực hiện đổi mới công tác quản lý và đánh giá học sinh một cách nghiêm túc và hiệu quả, hàng năm tỷ lệ học sinh giỏi các cấp thuộc diện tốp đầu của tỉnh. Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt vững chắc 33/33 xã, thị trấn; tiếp tục đạt vững chắc các tiêu chuẩn phổ cập Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS. Phong trào xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được đẩy mạnh; đến hết năm 2016 dự kiến có 85 lượt trường đạt chuẩn quốc gia.

- Thực hiện tốt các chương trình y tế Quốc gia, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa và các Trạm y tế. Chỉ đạo thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng. Chỉ đạo các đơn vị xây dựng và củng cố xã chuẩn Quốc gia về Y tế, đến hết năm 2016 dự kiến 90,91% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo tiêu chí mới).

          - Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm giải quyết, thực hiện tốt chính sách người có công, chính sách người nghèo, chính sách trẻ em, người khuyết tật.

          2. Kết quả thực hiện các chương trình dự án, thu hút đầu tư. 

          - Để đảm bảo phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tình hình chung của tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương trong giai đọan tới UBND huyện đã thực hiện điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện đô lương đến năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

          - Phối hợp thu hút đầu tư và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà máy may PREX Vinh hoạt động ổn định tạo việc làm cho gần 4000 lao động.

          - Thu hút đầu tư công ty THNN with vi na đầu tư vào cụm CN Lạc Sơn hoạt động sản xuất kinh doanh ngành thêu với 400 lao động.

          - Phối hợp thu hút đầu tư nhà may xi măng Sông Lam dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2017.

          - Tiếp tục thu hút đầu tư các cơ sở sản xuất kinh doanh vào các cụm công nghiệp nhỏ trên địa bàn huyện.  

          3. Mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp chính thời gian tới.

3.1. Mục tiêu:

Xây dựng Đô Lương trở thành huyện có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khá của tỉnh, là trung tâm kinh tế-xã hội vùng phía Tây Nghệ An. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. Có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Thực hiện đúng lộ trình xây dựng Nông thôn mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; giải quyết việc làm cho người lao động; dân chủ cơ sở được phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường; ổn định xã hội và an ninh - quốc phòng được giữ vững. Phấn đấu đến 2020, đủ điều kiện thành lập Thị xã Đô Lương. 

3.2. Một số nhiệm vụ trọng tâm, các bước đột phá

3.2.1. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phân bố lại lao động hợp lý đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững

3.2.2. Bố trí lại không gian phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa gắn với thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng Đô Lương thành huyện phát triển khá của tỉnh; quy hoạch xây dựng hệ thống đô thị hiện đại, văn minh; đạt huyện Nông thôn mới.

3.2.3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

3.2.4. Phát huy sức mạnh nội lực thu hút đầu tư, xây dựng các cụm, điểm khu công nghiệp, tạo ra các cực tăng trưởng kinh tế có tác động lan tỏa trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và khai thác các tiểm năng lợi thế phát triển du lịch và các loại hình du lịch chất lượng cao, khu nghỉ dưỡng và vui chơi, giải trí, tích cực chủ động tham gia chuỗi du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh

3.3 Các nhóm giải pháp chủ yếu

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch

- Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kt-xh

- Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi để phát triển, trong đó tập trung phát triển các lĩnh vực ưu tiên

- Phát triển nguồn nhân lực

- Giải pháp ứng dụng các tiến bộ khoa học-công nghệ

- Giải pháp về cơ chế, chính sách

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Giải pháp về liên kết vùng và xúc tiến thương mại.

 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu