Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
du khách
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_dukhach
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Định hướng phát triển KTXH từ nay đến năm 2020 (13/09/2016 07:08 AM)

1. Mục tiêu phát triển tổng quát:

 Xây dựng Đô Lương trở thành huyện có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khá của tỉnh, là trung tâm kinh tế xã hội của vùng phía Tây Nghệ An. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng. Có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ. Thực hiện đúng lộ trình xây dựng NTM. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; giải quyết việc làm cho người lao động; dân chủ cơ sở được phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường; ổn định xã hội và an ninh – quốc phòng được giữ vững. Phấn đấu đến năm 2020, đủ điều kiện thành lập Thị xã Đô Lương.

2. Mục tiêu cụ thể:

a. Mục tiêu kinh tế:

- Tổng giá trị tăng thêm (VA) đến 2020 đạt 8.000 – 8.500 tỷ đồng.

- Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm (VA) bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 11,5% - 12,5%. Trong đó: Nông lâm ngư 2 - 3%; Công nghiệp - xây dựng 20 - 21%; Dịch vụ thương mại 11 - 12%.

- Cơ cấu kinh tế đến 2020: Dịch vụ thương mại 46 – 47%; Công nghiệp xây dựng 34 – 35%; Nông lâm nghư 19 – 20%.

- Thu Ngân sách trên địa bàn phấn đấu đến 2020 đạt 300 – 320 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2016-2020 khoảng 25.000 - 30.000 tỷ đồng.

- Số xã đạt chuẩn Nông thôn mới từ 20 – 25 xã; huyện đạt huyện Nông thôn mới.

b. Mục tiêu xã hội:

- Ổn định tỷ lệ phát triển dân số bình quân khoảng 0,7% năm, đến năm 2020 quy mô dân số khoảng 200.600 người.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo vào năm 2020 đạt 65%.

- Giải quyết việc làm hằng năm 3.700 – 4.000 lao động.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2%.

- Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 98,5%.

- Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 80%.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%; bác sỹ/vạn dân đạt 6,5 bác sỹ; tỷ lệ trẻ em dưới 5 thuổ suy dinh dưỡng 10%; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 100%; gường bệnh/vạn dân đạt 25 – 30 giường; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế >85%.

- Tỷ lệ làng xóm, khối phố đạt chuẩn văn hóa 60 – 65%; Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 85%; Tỷ lệ xã, thị trấn có thiết chế văn hóa thông tin, thể thao đạt chuẩn quốc gia 75%.

- Đảm bảo trật tẹ, an toàn xã hội, quốc phòng – an ninh; có 90 – 95% số xã, thị đạt cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu vững mạnh toàn diện. 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí số 19 về xây dựng NTM; giảm thiểu tối đa các tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông.

c. Mục tiêu bảo vệ môi trường

- Phát trienr diện tích rừng trồng, nâng tỷ lệ che phủ rừng và chất lượng của độ che phủ đạt 57% vào năm 2020.

- Vệ sinh môi trường được đảm bảo, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; 80 – 85% rác thải được thu gom, xử lý.

 
 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu