image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 221
  • Trong tuần: 2 263
  • Tất cả: 73476
Tiêu chí đánh giá công tác cải cách hành chính cho các đơn vị phải hợp lý, minh bạch, thuyết phục
Lượt xem: 43
Tại phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 6 diễn ra vào sáng 16/6, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết: 6 tháng đầu năm, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp quyết liệt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn.
 
Anh-tin-bai

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Theo Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng, trong 6 tháng đầu năm, hệ thống văn bản phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện liên quan đến CCHC từ tỉnh đến cơ sở được ban hành đầy đủ. Các ngành, các cấp tích cực tham mưu, đề xuất cắt giảm những thành phần hồ sơ không cần thiết, cắt giảm thời gian giải quyết, tích cực rà soát, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong việc giải quyết TTHC của đơn vị mình trình UBND tỉnh quyết định. Số lượng TTHC được giải quyết ở mức độ 3, mức độ 4 được nâng lên. Việc giải quyết TTHC ở các cấp đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiêp, đảm bảo thuận lợi, đúng quy định.

Việc giải quyết TTHC cho các tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 kịp thời, đúng quy định. Ở cấp tỉnh đã có 82.978 hồ sơ được giải quyết và trả đúng hoặc trước hạn, chiếm 96%, có 3.566 hồ sơ bị trễ hạn, chiếm 0,4%. Ở cấp huyện đã có 46.500 hồ sơ được giải quyết và trả đúng hoặc trước hạn, chiếm 58%, có 33.140 hồ sơ bị hệ thống báo trễ hạn chiếm tỷ lệ 42%. Ở cấp xã có 97.710 hồ sơ được giải quyết và trả đúng hoặc trước hạn, chiếm 87%, có 14.789 hồ sơ trễ hạn chiếm 13%. Để chấn chỉnh việc cập nhật thông tin quá trình xử lý giải quyết TTHC chưa kịp thời, không chính các, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 134/UBND-KSTT ngày 10/3/2022 về việc yêu cầu các ngành, các cấp rà soát, chuẩn hoá, làm sạch dữ liệu TTHC.

Việc tiếp nhận kiến nghị, phản ánh của công dân về CCHC và TTHC qua số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp tục duy trì hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tiếp nhận 21 phản ánh, kiến nghị về CCHC, 13 phản ánh, kiến nghị về TTHC. Tất cả các phản ánh, kiến nghị đều được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Kết quả xử lý đều được thông báo và gửi kết quả đến cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định và được công khai đầy đủ.

Việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Công tác phân công, phân cấp, gắn với trách nhiệm người đứng đầu ngày càng được quan tâm, thực hiện triệt để. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ ở các đơn vị cơ bản được chấp hành nghiêm túc. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án về tự chủ. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các ngành, các cấp đã, đang tập trung cao độ cho việc đẩy nhanh chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành ngày càng mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trong chỉ đạo điều hành, một số đơn vị ban hành chương trình, kế hoạch CCHC còn chậm so với thời gian quy định hoặc không gửi trên hệ thống I-Office theo quy định. Công tác tuyên truyền về CCHC ở một số ngành, địa phương không đạt yêu cầu, nhiều cơ quan đơn vị nhiều tháng liền không có tin, bài tuyên truyền công tác CCHC trên trang thông tin điện tử của cơ quan đơn vị. Một số văn bản QPPL ở cấp huyện trong quá trình ban hành còn có sai sót. Việc công khai các TTHC ở cấp huyện, cấp xã có nơi thực hiện chưa kịp thời hoặc công khai chưa đầy đủ...

Trong 6 tháng cuối năm 2022, các cấp, các ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan tham mưu triển khai kịp thời, đúng thời gian, có chất lượng các nội dung của các chương trình, kế hoạch liên quan công tác CCHC trong năm 2022; nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng ban hành văn bản QPPL đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật, phù hợp thực tiễn, đúng thời gian theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

Đồng thời, công bố kịp thời TTHC ở các ngành, các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện. Đồng thời, phê duyệt quy trình điện tử, quy trình nội bộ trong việc giải quyết TTHC. Bố trí nguồn lực về nhân sự và ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác CCHC, đặc biệt là kinh phí để tiếp tục nâng cấp, hiện đại hóa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị rà soát, kịp thời ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành gắn với việc thực hiện Đề án thực hiện Nghị quyết TW 6 (khóa XII) của các cơ quan, đơn vị đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt...

Anh-tin-bai

Giám đốc Sở Ngoại vụ Trần Khánh Thục đề nghị cần phân định tiêu chí chấm điểm phù hợp với từng nhóm sở, ngành trong thực hiện cải cách hành chính

Cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo Sở Nội vụ trình bày, theo ý kiến của một số đại biểu, việc đề ra tiêu chí để đánh giá là khá hợp lý, nhưng cần phải sát thực hơn đối với từng Sở, ngành để có đánh giá đúng hơn. Việc sử dụng thư công vụ không đáp ứng yêu cầu gửi nhận tại sao vẫn đưa vào tiêu chí để đánh giá. 

Trước ý kiến về việc có nên tiếp tục sử dụng thư công vụ và là 01 tiêu chí để đánh giá về kết quả cải cách hành chính, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Bá Hùng cho hay: Việc sử dụng thư công vụ là yêu cầu bắt buộc của Chính phủ vì tính bảo mật thông tin mặc dù chất lượng hộp thư công vụ có những hạn chế. Tại Nghệ An, hiện nay Sở TT&TT đã tham mưu UBND tỉnh nâng cấp hệ thống để phấn đấu đáp ứng được yêu cầu của người dùng.

Anh-tin-bai

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận

Về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính hết sức quan trọng. Với những ý kiến được các đại biểu trao đổi tại phiên họp hôm nay, yêu cầu Sở Nội vụ cần phải nghiêm túc tiếp thu để có sự điều chỉnh phù hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành Nội vụ nói chung và những nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính nói riêng để công tác cải cách hành chính đạt chất lượng và hiệu quả có đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Với nội dung Báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong phần hạn chế, tồn tại cần phải cụ thể hơn nữa, nhất là phải chỉ ra được những địa phương, ngành nào còn chậm thực hiện, không hoàn thành.

Đồng thời, yêu cầu Sở Nội vụ quan tâm, đề ra tiêu chí đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính cho các đơn vị phải hợp lý, minh bạch, rõ ràng và thuyết phục.

Liên quan đến việc sử dụng hộp thư công vụ, theo Chủ tịch UBND tỉnh hiện tại chất lượng hộp thư công vụ chưa đạt được như mong muốn, bên cạnh đó thói quen lâu nay của người dùng cũng dẫn đến tỷ lệ sử dụng thư công vụ thấp.  Do đó, yêu cầu cần phải nâng cấp hệ thống thư công vụ để đảm bảo tiện ích sử dụng cho người dùng.

Quỳnh - Oanh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH NGHỆ AN

Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0238.3 843 197/ Email: nv@nghean.gov.vn

Địa chỉ: số 30 Phan Đăng Lưu - Trường Thi - TP.  Vinh tỉnh Nghệ An

® Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (hoặc noivu.nghean.gov.vn) khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.